Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι και επιδιώξεις του συλλόγου είναι:

  • Ο εναγκαλισμός των γονέων που φροντίζουν παιδιά με σύνδρομο Angelman με σκοπό την δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και προάγοντας το πνεύμα της ομαδικότητας και το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου και δεν είναι μόνοι στον αγώνα αυτό, παρέχοντας συμπαράσταση και κάθε δυνατή μορφής βοήθεια προς τις συγκεκριμένες οικογένειες.
  • Η συνεχής προάσπιση και προώθηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των ατόμων με σύνδρομο Angelman και των οικογενειών τους με σκοπό την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.
  • Η συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες για την διευκόλυνση συμβουλευτικής για την καλύτερη διαχείριση του Συνδρόμου, καθώς και την ενημέρωση οποιονδήποτε νέων σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις στην θεραπευτική προσέγγιση του Συνδρόμου.
  • Η συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και οργανώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού με σκοπό την πλήρη και συνεχή εναρμόνιση του Ελληνικού με το Κοινοτικό και το Διεθνές θεσμικό πλαίσιο που αφορά την βελτίωση της λειτουργίας των δομών υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, όπως και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, αναγνωρισιμότητα του συνδρόμου και την ευρύτερη αποδοχή του από το κοινωνικό σύνολο.
  • Διεκδίκηση και προώθηση μονάδων Επαγγελματικής Αποκατάστασης και Αυτόνομης Διαβίωσης μέσα από δημόσιους και κοινωνικούς φορείς.

Όραμα του συλλόγου είναι η καλλιέργεια εκείνων των συνθηκών που θα προάγουν την ίση μεταχείριση στην διεκδίκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ποιοτική διαβίωση και ανάπτυξη των ατόμων με σύνδρομο Angelman.

ΔΩΡΕΑ